Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Bomenzorg Gert

 

 1. Toepassing
 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten met Bomenzorg Gert, hierna te noemen BZG.
 • Onder “opdrachtgever” wordt in deze voorwaarden verstaan een ieder die met BZG een overeenkomst aangaat.
 • Algemene voorwaarden zoals opgesteld door de opdrachtgever gelden niet, tenzij deze schriftelijk door BZG zijn aanvaard.
 • Slechts indien dit schriftelijk is overeengekomen kan van deze voorwaarden worden afgeweken.

1.5 Door het verstrekken van een opdracht aanvaardt de opdrachtgever deze algemene voorwaarden.

1.6 Deze voorwaarden kunnen worden aangehaald als: “Algemene voorwaarden Bomenzorg Gert”.

 

 1. Aanbiedingen
 • Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders vermeld. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door opdrachtgever bij de eventuele aanvraag verstrekte gegevens, tekeningen en/of andere informatie, van de juistheid waarvan BZG mag uitgaan.
 • BZG heeft het recht, indien de opdracht voor de uitvoering van het werk niet aan haar wordt gegeven en waarvan kan worden vastgesteld dat met door BZG verstrekte gegevens en methodieken wordt gewerkt, op een vergoeding. Deze worden,indien op schrift gesteld, berekend als advieskosten.

 

 1. Rechten van industriële en intellectuele eigendom

Tenzij anders overeengekomen is, behoudt BZG ook na verlening van de opdracht de auteursrechten, alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op de door haar verstrekte ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur of offertes. Deze stukken blijven haar eigendom en mogen zonder haar uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt, ongeacht of aan de opdrachtgever daarvoor kosten in rekening zijn gebracht.

 

 1. Opdrachten en overeenkomsten

4.1 In het geval van een vrijblijvend aanbod is BZG niet eerder gebonden aan haar aanbod dan na haar schriftelijke bevestiging aan opdrachtgever. Indien opdrachtgever niet binnen 8 dagen zijn bezwaren tegen een opdrachtbevestiging schriftelijk aan BZG heeft bekend gemaakt, wordt deze opdrachtbevestiging geacht de opdracht juist weer te geven.

 • De datum van de schriftelijke bevestiging, dan wel indien van toepassing de feitelijke uitvoering door BZG,

zal als datum van totstandkoming van de overeenkomst gelden.

4.3 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken, waaronder wijzigingen en afwijkingen op de algemene voorwaarden, zijn slechts geldig indien BZG deze schriftelijk heeft bevestigd en de opdrachtgever hiertegen niet binnen 8 dagen bezwaar heeft gemaakt. Zonder opgaaf van redenen blijft BZG steeds gerechtigd, ook indien zij ter zake een offerte heeft gedaan, orders te weigeren.

 

 1. Honorering

Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, zijn de daarin genoemde prijzen voor beide partijen gedurende 90 dagen bindend, waarna prijzen door algemene loon- of marktprijswijzigingen aangepast kunnen worden. Honorering van de werkzaamheden geschiedt op basis van hetgeen in de offerte is vermeld of anderszins al dan niet schriftelijk is overeengekomen. Zijn geen prijsafspraken gemaakt dan geschiedt de honorering volgens de door BZG gehanteerde prijzen en normen. Alle opgegeven prijzen dienen te worden vermeerderd

met de verschuldigde omzetbelasting. BZG berekent de prijzen zoals overeengekomen of die op de dag der facturering bij haar gelden onverlet het feit dat op andere tijdstippen andere prijzen kunnen worden gehanteerd behoudens een nadere overeenkomst.

 

 1. Levertijd.
 • De levertijd wordt geacht bij benadering te zijn overeengekomen.
 • De levertijd gaat in als alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, die de opdrachtgever aan BZG dient te verstrekken, en eventueel overeengekomen aanbetalingen in bezit zijn van BZG.
 • De levertijd is vastgesteld in de verwachting dat BZG kan blijven werken zoals ten tijde van de aanbieding was voorzien en de nodige materialen haar tijdig zullen worden geleverd. BZG is verplicht zich zo veel mogelijk aan de levertijd te houden, doch zij is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding. Een zodanige overschrijding verplicht BZG niet tot enige vergoeding, noch geeft zij opdrachtgever het recht betalingen van facturen op te schorten of de overeenkomst ontbonden te verklaren. Wel heeft opdrachtgever het recht om na het verstrijken van de levertijd BZG schriftelijk te sommeren binnen een redelijke termijn alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. Bij overschrijding van deze termijn heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst ontbonden te verklaren.
 • BZG staat in voor de kwaliteit van de door hem geleverde materialen/diensten overeenkomstig de omschrijving in de offerte.

 

 

 1. Wijze van uitvoering

BZG staat in voor de kwaliteit van de door haar geleverde materialen en diensten overeenkomstig de omschrijving in de offerte/advies.

Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat eventueel door derden uit te voeren werkzaamheden zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het aan BZG opgedragen werk geen vertraging ondervindt. BZG kan door opdrachtgever niet aansprakelijk worden gesteld voor vertraging of andere niet tijdige of niet volledige uitvoering van werken door derden tenzij dit schriftelijk is bepaald. BZG kan het werk gedeeltelijk aan derden opdragen onder door haar aan deze derden te stellen voorwaarden.

 

 1. Terrein
 • De opdrachtgever is verplicht om BZG omtrent de niet bij oppervlakkige bezichtiging

waarneembare hoedanigheden van het (de) terrein(en), en in het bijzonder die ten aanzien van de drukvastheid van de ondergrond en de eventuele vervuiling van de grond, de nodige gegevens te verschaffen en voor de juistheid daarvan in te staan.

 • Opdrachtgever is verplicht aan BZG alle gegevens te verstrekken ten aanzien van de ligging en

de hoedanigheid van de zich in en op het terrein bevindende kabels, leidingen en aanverwante zaken

en deze op de door BZG aan te geven plaatsen bloot te leggen. De opdrachtgever staat in voor de juistheid van deze gegevens zonder gehoudenheid van BZG om zich elders omtrent de juistheid van deze gegevens te doen informeren.

8.3    Schade als gevolg van onjuiste of onvoldoende duidelijke tekeningen, aanwijzingen of andere informatie van opdrachtgever kan nimmer leiden tot aansprakelijkheid van BZG.

8.4    Opdrachtgever dient op zijn kosten zorg te dragen voor de goede bereikbaarheid van locaties voor de uitvoering door BZG.

 

 

 

 1. Onuitvoerbaarheid van de opdracht.
 • Indien na totstandkoming van een overeenkomst deze door BZG niet kan worden nagekomen ten

gevolge van omstandigheden die BZG bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, dit met inbegrip van blijvende veranderingen ten gevolge van weersomstandigheden, heeft BZG het recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft.

 • Daarnaast heeft BZG het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en is zij niet in

verzuim, indien zij ten gevolge van verandering in omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten haar invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen.

 • Geen bevoegdheid tot opschorting bestaat als de nakoming blijvend onmogelijk is of dat de

tijdelijke onmogelijkheid meer dan zes maanden voortduurt, in welk geval de overeenkomst kan elk der partijen de overeenkomst ontbinden, zonder dat één der partijen recht heeft op vergoeding van de door de ontbindingen geleden of te lijden schade.

 • Als BZG haar verplichtingen als gevolg van onuitvoerbaarheid gedeeltelijk is nagekomen, heeft zij recht

op een betaling naar evenredigheid van de overeengekomen prijzen en gemaakte kosten.

 

 

 

 

 1. Meerwerk en minderwerk.
 • Als meerwerk wordt beschouwd alle afwijkingen van het overeengekomene, die noodzaken tot

meer inspanningen voor de uitvoering door BZG, waaronder ook de later genoemde extra opdrachten van opdrachtgever, overschrijding van geschatte hoeveelheden, afwijkingen door gewijzigde ontwerpen of onjuiste gegevens en inschattingen, afwijkende materialen of afwijkende werkwijzen door derden geleverd of uitgevoerd. Minderwerk wordt omgekeerd evenzo vastgesteld.

 • BZG is gerechtigd meerwerk in rekening te brengen en gehouden het minderwerk, dat op haar eigen

verzoek is geschied, in mindering te brengen op het overeengekomen totaalbedrag. Meerwerk zal worden berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt

verricht. Minderwerk zal worden verrekend op dezelfde basis.

 • Verrekening van meerwerk en minderwerk kan door BZG geschieden bij elke betalingstermijn. Bij

de eindafrekening kan het verschil tussen meerwerk en minderwerk nimmer leiden tot meer

dan 25% vermindering van het meerwerk ter dekking van de door BZG gemaakte kosten van administratie en toezicht.

10.4 In geval van meerwerk dient opdrachtgever te accepteren dat  de data van uitvoering en oplevering van het werk kunnen verschuiven en BZG deze nieuwe data schriftelijk aan opdrachtgever kan mededelen.

 

 • De opdrachtgever dient bij het gereedkomen van de werkzaamheden aanwezig te zijn en te controleren of de werkzaamheden naar behoren zijn vervuld.
 • Een werk wordt als opgeleverd beschouwd op het eerste van beide tijdstippen waarop hetzij BZG na

de voltooiing van het werk daarvan aan opdrachtgever schriftelijk kennis heeft gegeven,hetzij opdrachtgever het werk geheel of gedeeltelijk in gebruik heeft genomen.

 • Kleine gebreken die kunnen worden hersteld binnen 30 dagen na oplevering zullen de oplevering en

de betaling niet in de weg staan.

 • Bij onthouding van goedkeuring van het werk welke de oplevering in de weg staat, is de

opdrachtgever verplicht hiervan schriftelijk mededeling te doen aan BZG onder opgave van redenen. Onthouding van goedkeuring door opdrachtgever aan een deel van het opgeleverde ontslaat opdrachtgever niet van de plicht tot tijdige betaling van een bedrag evenredig aan het wel goedgekeurde deel van het opgeleverde.

11.5 BZG zal het werk opleveren binnen de overeengekomen oplevertermijn behoudens meerwerk of overmacht.

 

12     Overmacht

12.1 BZG is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, dan wel kan haar verplichtingen opschorten, indien BZG in de nakoming wordt verhinderd door een omstandigheid, die niet te wijten is aan haar schuld noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.

 • De volgende omstandigheden worden geacht niet voor rekening van BZG te komen: werkstakingen,

verkeer-, transport-, of bedrijfsstoringen, natuurrampen, in gebreke blijven van leveranciers van BZG, bijzondere weersomstandigheden, oorlog, oproer, overstromingen, zware stormen, stagnatie of beperking van voorzieningen van openbare nutsbedrijven, belemmerende maatregelen van enige overheid en gebrek aan grond-, hulp-, of brandstoffen.

 

13     Betaling

13.1 Alle betalingen dienen te geschieden na aflevering van de goederen, dan wel, in gevallen van oplevering, na oplevering, dan wel bij overeenkomsten strekkende tot het verrichten van enkele diensten, na volbrenging van de dienstverrichting, dan wel binnen de op het orderformulier en of de factuur aangegeven betalingstermijn.

13.2 Betaling dient te geschieden aan en ten kantore van BZG, dan wel via een aan te wijzen bankrekening.

13.3 Betaling zal plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook, behoudens voor zover bij arbitrale of rechterlijke uitspraak is vastgesteld dat de opdrachtgever een verrekenbare tegenvordering of een grond tot opschorting heeft.

13.4 Wanneer de betaling van een toegezonden factuur niet heeft plaatsgevonden binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum is de wederpartij in verzuim en heeft BZG het recht, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, 2% van het factuurbedrag aan rente te berekenen over de periode vanaf de uiterste betaaldatum tot de datum van aanmaning of ontvangst van betaling.

 • Is met betrekking tot een bepaalde transactie betaling in termijnen overeengekomen dan is bij niet, of

niet tijdige betaling, als hiervoor omschreven, van een der termijnen, het gehele bedrag direct opeisbaar.

13.6 Wanneer BZG door niet tijdige of geen betaling genoodzaakt wordt tot het nemen van incassomaatregelen, komen alle hier aan verbonden (buitengerechtelijke) kosten voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief dat door de Nederlandse orde van advocaten

geadviseerd wordt, echter met een minimum van € 200,-.

13.7 Indien de opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, is BZG gerechtigd om de werkzaamheden op te schorten, ook indien een (bepaalde) levertijd is overeengekomen, dan wel de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen.

Voor alle schade door BZG geleden als gevolg van niet tijdige betaling, onder meer bestaande uit winstderving, uit transportkosten en uit kosten van de ingebrekestelling, is in dat geval de opdrachtgever aansprakelijk.

13.8 BZG is gerechtigd een gehele vooruit betaling of andersoortige zekerheidstelling van opdrachtgever te verlangen voor de betaling van de overeengekomen prijs alvorens de overeenkomst te beginnen of voort te zetten.

 

14     Klachten.

14.1 De opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen indien niet binnen 14 dagen nadat hij het gebrek ontdekt heeft of redelijkerwijze had moeten ontdekken bij BZG terzake schriftelijk heeft geklaagd.

14.2 Alle klachten over facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk te zijn ingediend.

 

15     Aansprakelijkheid

Behoudens bepalingen van dwingend recht inzake (produkt)aansprakelijkheid, alsmede met inachtneming van de rechtsregels van openbare orde en goede trouw en behoudens de in deze voorwaarden opgenomen verplichtingen, is BZG slechts aansprakelijk voor schade tot maximaal het bedrag waartoe BZG verzekerd is dan wel gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen:

15.1 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, is BZG slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Uitgesloten is aanvullende schadevergoeding, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

15.2 BZG is in geen geval aansprakelijk:

 1. Voor vergoeding van bedrijfschade.
 2. Voor schade die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken welke zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt. Dit onder uitzondering van duidelijke schuld welke aan BZG toegewezen kan worden (b.v. het verkeerd neervallen van een boom en de daaruit voortvloeiende schade).
 3. Voor schade veroorzaakt door hulppersonen, niet zijnde in dienst bij BZG, waaraan de opdracht is verstrekt.

15.3 De door BZG te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, zal in geen geval meer bedragen dan het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering. Indien op de bovenstaande bepaling geen beroep kan worden gedaan dan zal de door BZG te betalen schade wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst in geen geval meer bedragen dan 80% van de op grond van de overeenkomst door BZG aan de opdrachtgever gefactureerde en factureerbare bedragen.

Indien de overeenkomst een deelovereenkomst is, zal de schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan 80% van de op grond van de desbetreffende deelovereenkomst door BZG aan de opdrachtgever gefactureerde en factureerbare bedragen exclusief omzetbelasting.

15.4 Opdrachtgever vrijwaart BZG voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade inzake de opdracht, tenzij deze schade is te wijten aan de opzet of grove schuld van BZG of haar medewerkers.

15.5 In geval van onrechtmatige daad van BZG, of een van haar werknemers waarvoor zij rechtens aansprakelijk is, is BZG aansprakelijk voor schade geleden door de opdrachtgever voor zover deze ontstaan door opzet of grove schuld, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen BZG verzekerd is, dan wel schade waartoe men gezien de in de branche geldende gebruiken verzekerd had behoren te zijn.

15.6 Opdrachtgever dient binnen twee weken na kennisname van de schade of moment dat zij redelijkerwijze de schade had moeten ontdekken schriftelijk de schade te melden aan BZG.

 

 1. Ontbinding
 • Onverminderd het bepaalde in punt 4 kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder

rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving door BZG aan opdrachtgever geheel dan wel gedeeltelijk worden beëindigd/ontbonden, op het tijdsstip waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, of indien opdrachtgever anderszins niet in staat is aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, of door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent. BZG zal wegens deze ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

 • Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De

opdrachtgever is aansprakelijk voor de door BZG geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

 

 1. Geschillen
 • Op overeenkomsten met BZG is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen in

eerste instantie berecht worden door de bevoegde rechter te Middelburg of Breda, tenzij BZG de voorkeur mocht geven aan de rechter ter plaatse van de vestiging of woonplaats van de opdrachtgever of dwingend recht anders voorschrijft.

 • In geval van nietigheid van een of meer bepalingen uit een tussen partijen geldende rechtshouding zullen

de partijen onverminderd gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking welke niet aan nietigheid blootstaan.

        

         Slotbepaling

Deze algemene voorwaarden beogen een redelijke regeling van de rechtsverhouding tussen BZG en opdrachtgever. Voor zover zich omstandigheden mochten voordoen waarin deze voorwaarden of  bepalingen daarvan, of onredelijke uitkomsten mochten leiden dan zullen deze voorwaarden in zoverre toepassing missen, de overige voorwaarden en regelingen blijven voor zoveel als mogelijk van overeenkomstige toepassing.

 

Aldus op 1 oktober 2014 vastgelegd door BZG.